Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1.000,-

Primitieve begroting 2019

Begroting 2019  na wijziging

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Bestuur en veiligheid

5.005

482

-4.523

5.000

412

-4.588

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

6.136

1.063

-5.073

6.485

1.024

-5.461

03 Economische structuur en toerisme

1.561

652

-909

1.926

616

-1.310

04 Onderwijs en kinderopvang

2.359

132

-2.227

2.678

296

-2.381

05 Sport cultuur en openbare ruimte

2.587

97

-2.490

3.275

164

-3.111

06 Sociaal domein

27.085

5.547

-21.538

28.891

5.948

-22.943

07 Milieu

6.252

6.904

652

6.544

7.354

810

08 Ruimte en wonen

2.493

1.579

-914

2.580

2.172

-408

09 Algemene dekkingsmiddelen

11.517

48.131

36.614

10.204

48.841

38.637

09 Onvoorzien

140

-

-140

50

-

-50

Gerealiseerde totaal saldo van baten

65.134

64.586

-548

67.634

66.828

-806

01 Bestuur en veiligheid

33

33

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

473

207

-266

03 Economische structuur en toerisme

240

637

397

04 Onderwijs en kinderopvang

334

334

05 Sport cultuur en openbare ruimte

13

225

212

06 Sociaal domein

1.371

1.371

07 Milieu

175

61

-114

08 Ruimte en wonen

505

27

-479

09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

725

263

-462

Onderlinge verrekening reserves

1.140

1.792

652

Subtotaal mutaties reserves

1.140

1.792

652

2.131

3.158

1.028

Gerealiseerde resultaat

104

-104

222

-222

Gerealiseerde totaal saldo van baten

66.378

66.378

Bedragen * € 1.000,-

Rekening 2019

Rekening 2019  verschillen

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Bestuur en veiligheid

5.482

400

-5.082

-482

-12

-494

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

6.513

1.050

-5.463

-28

26

-2

03 Economische structuur en toerisme

1.946

1.885

-61

-20

1.269

1.249

04 Onderwijs en kinderopvang

2.376

144

-2.232

302

-152

149

05 Sport cultuur en openbare ruimte

3.039

178

-2.861

236

14

250

06 Sociaal domein

28.634

5.808

-22.826

257

-140

117

07 Milieu

6.142

7.334

1.191

402

-20

382

08 Ruimte en wonen

2.164

1.694

-470

416

-478

-62

09 Algemene dekkingsmiddelen

10.232

48.801

38.568

-28

-41

-68

09 Onvoorzien

-

-

50

-

50

Gerealiseerde totaal saldo van baten

66.529

67.294

765

1.105

466

1.571

01 Bestuur en veiligheid

33

33

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

473

206

-267

1

1

03 Economische structuur en toerisme

1.501

600

-901

-1.261

37

1.298

04 Onderwijs en kinderopvang

234

234

100

100

05 Sport cultuur en openbare ruimte

13

164

151

61

61

06 Sociaal domein

1.728

1.728

-357

-357

07 Milieu

95

25

-71

79

36

-43

08 Ruimte en wonen

529

11

-518

-23

16

39

09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.668

2.121

-546

-1.943

-1.858

85

Onderlinge verrekening reserves

Subtotaal mutaties reserves

5.278

5.123

-156

-3.148

-1.964

1.183

Gerealiseerde resultaat

610

-610

-388

388

Gerealiseerde totaal saldo van baten

72.417

72.417

-2.431

2.431

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2020 11:46:55 met de export van 07/15/2020 11:39:51