Jaarrekening

Balans

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

ACTIVA

31 december 2019

31 december 2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

185.700

195.400

185.700

195.400

Materiële vaste activa

- Investeringen met een economisch nut

33.196.000

33.980.000

- Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

21.605.300

21.283.300

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

5.049.800

4.618.100

59.851.100

59.881.400

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

1.250.000

1.276.000

- Overige langlopende leningen

631.600

937.600

1.881.600

2.213.600

Totaal vaste activa

61.918.400

62.290.400

Vlottende activa

Voorraden

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

5.609.800

5.404.200

5.609.800

5.404.200

Uitzettingen met een looptijd van < 1 jaar

- Vorderingen op Openbare Lichamen

333.400

313.000

- Debiteuren

1.362.200

3.033.400

- Debiteuren WWB

189.300

257.200

- Overige vorderingen

4.148.200

4.451.700

6.033.100

8.055.300

Liquide middelen

- Bank en giro saldi

3.708.900

98.500

3.708.900

98.500

Overlopende activa

- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

169.900

55.400

169.900

55.400

Totaal vlottende activa

15.521.700

13.613.400

Totaal ACTIVA

77.440.100

75.903.800

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

PASSIVA

31 december 2019

31 december 2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve

9.742.800

7.391.500

- Bestemmingsreserves

- overige bestemmingsreserves

7.436.500

7.664.200

- Nog te bestemmen resultaat

609.800

1.968.100

17.789.100

17.023.800

Voorzieningen

- Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

10.981.800

9.708.400

10.981.800

9.708.400

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

- Onderhandse leningen van

- Binnenlandse banken en financieringsinst.

41.103.900

36.222.200

- Waarborgsommen

1.500

1.700

41.105.400

36.223.900

Totaal vaste passiva

69.876.300

62.956.100

Vlottende passiva

Kortlopende schulden met een looptijd < 1 jaar

- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

4.000.000

- Crediteuren

3.829.200

4.746.900

- Overige schulden

2.534.700

2.117.700

6.363.900

10.864.600

Schulden aan krediet instellingen

- Bank en girosaldi

404.500

1.456.500

404.500

1.456.500

Overlopende passiva

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:
Europese overheidslichamen
Het Rijk
Overige Nld overheidslichamen

261.300

139.600

- Overige vooruitontvangen bedragen

0

2.500

- Overige passiva

534.100

484.500

795.400

626.600

Totaal vlottende passiva

7.563.800

12.947.700

Totaal PASSIVA

77.440.100

75.903.800

Gewaarborgde geldleningen (excl. wsw)

54.785.900

60.978.500

Gewaarborgde geldleningen (via wsw)

40.980.500

34.633.000

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2020 11:46:55 met de export van 07/15/2020 11:39:51