Jaarrekening

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-)

2019

2018

2017

Resultaat

610

1.968

616

Afschrijvingen en aflossingen op activa

2.651

2.314

2.397

Mutaties in reserves en voorzieningen

1.429

-595

-7

Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen

4.080

1.719

2.390

Mutatie voorraden

-206

1.374

511

Mutatie vorderingen

2.022

-2.697

721

Mutatie overlopende activa

-115

27

24

Mutatie kortlopende schulden

-4.501

4.450

1.388

Mutatie overlopende passiva

169

-622

845

Mutatie in werkkapitaal

-2.631

2.532

3.489

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.059

6.219

6.495

Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA)

-

-73

-140

Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA)

-

-

-

Investering in Materiële Vaste Activa (MVA)

-2.819

-8.372

-5.663

Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA)

514

1.211

378

Investering in Financiële Vaste Activa (FVA)

-

-11

-21

Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA)

26

20

335

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.279

-7.225

-5.111

Opgenomen langlopende geldmiddelen

10.000

7.000

6.000

Aflossing langlopende geldleningen

-5.118

-5.065

-5.075

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

4.882

1.935

925

Totale Kasstroom

4.662

929

2.309

Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-)

2019

2018

2017

Balans per 1 januari

Liquide middelen

99

50

108

schuld op rekening courant

-1.457

-2.337

-4.704

Vordering / schuld per saldo

-1.358

-2.287

-4.596

Balans per 31 december

Liquide middelen

3.709

99

50

schuld op rekening courant

-405

-1.457

-2.337

Vordering / schuld per saldo

3.304

-1.358

-2.287

Mutatie geldmiddelen:

4.662

929

2.309

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2020 11:46:55 met de export van 07/15/2020 11:39:51